DIAMANT CENTRUM

Inkoop diamanten en sieraden

DIAMANT CENTRUM

Inkoop diamanten en sieraden

DIAMANT CENTRUM

Inkoop diamanten en sieraden

DIAMANT CENTRUM

Inkoop diamanten en sieraden

ALGEMENE VOORWAARDEN DIAMANTBEURS AMSTERDAM

Algemene voorwaarden voor consignatieovereenkomsten, verkoop en levering van Vereniging Beurs voor den Diamanthandel te Amsterdam, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 14 december 1992 onder nummer 388.

 1. Artikel 1. ALGEMEEN

  1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de consignatieovereenkomsten, verkopen en leveringen van diamanten, edelstenen en andere zaken door leden van de Vereniging Beurs voor den Diamanthandel aan mededelen en aan anderen.

  1.2. Algemene voorwaarden waar de consignatienemer (verder te noemen de ontvanger) of koper naar verwijst zijn niet van toepassing.

  1.3. Indien partijen bij een overeenkomst éénmaal op deze voorwaarden een overeenkomst hebben gesloten zijn ook op de volgende overeenkomsten deze voorwaarden van toepassing.

  1.4. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk bij schriftelijke nadere overeenkomst.

  1.5 Indien partijen afwijken van enige bepaling uit deze voorwaarden blijven de andere bepaling onverkort van kracht.

  1.6. De vermelding ontvanger/koper hierna betekent dat de regeling zowel bij een consignatieovereenkomst als bij een koop van toepassing is.

 2. Artikel 2. CONSIGNATIEOVEREENKOMSTEN

  2.1. Consignatiegever blijft eigenaar van alle, ook krachtens andere overeenkomsten in consignatie gegeven zaken, zolang de ontvanger van die zaken niet aan zijn verplichtingen voortvloeien uit als zijn consignatieovereenkomsten jegens consignatiegever heeft voldaan.

  2.2. Het is ontvanger niet toegestaan in consignatie ontvangen zaken te verpanden of op de ontvangen zaken beperkte rechten te vestigen of met die zaken enige andere handelingen (o.a., maar niet alleen bewerking, verwerking of vermenging) te verricht of te dulden, waardoor de vrije, onbeperkte eigendom van consignatiegever verloren gaat.

  2.3. Ontvanger mag de zaken niet aan anderen in consignatie, op zicht of om andere reden meegeven.

  2.4. Ontvanger is verplicht aan de zaken die nog eigendom zijn van de consignatiegever de uiterste zorg te besteden, onder meer door bewaring daarvan in een daartoe geschikte safe en door de zaken daar slechts uit te nemen en te houden wanneer en zolang zich een directe verkoopmogelijkheid voordoet.

  2.5. Ontvanger houdt de zaken voor zijn rekening en risico en is gehouden de ontvangen zaken op eerste verzoek terug te geven aan consignatiegever in dezelfde staat waarin hij de zaken ontvangen heeft. Het risico komt weer terug bij de consignatiegever op het ogenblik, dat hij de zaken in ontvangst heeft genomen.

  2.6. Ook gebeurtenissen die voor de ontvanger overmacht zijn komen voor risico van de ontvanger en geven aan de ontvanger een verplichting tot schadeloosstelling van consignatiegever.

  2.7. De schade van consignatiegever is gelijk aan het op de consignatienota vermelde of op andere wijze overeengekomen bedrag, vermeerderd met rente en kosten, Indien consignatiegever aannemelijk kan maken dat zijn schade groter is dan het hiervoor bepaalde is ontvanger gehouden ook die grotere schade te voldoen.

  2.8. Ontvanger is verplicht de ontvangen zaken zo uitgebreid mogelijk tegen alle risico's verzekerd te houden en zal op eerste verzoek aan consignatiegever bewijs van verzekering afgeven. Ontvanger is gehouden zijn reeds bestaande of voorwaardelijke toekomstige vordering op zijn verzekeraars ter zake van de consignatiezaken op eerste verzoek van consignatiegever aan consignatiegever in pand te geven tot meerdere zekerheid van het nakomen van de verplichtingen van ontvanger jegens consignatiegever.

  2.9. Ontvanger is gehouden consignatiegever alle inlichtingen te geven over omstandigheden die voor een juiste afwerking van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

  2.10. Reclames dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden ingediend. Alle kwaliteitsaanduidingen op de consignatienota zijn geheel vrijblijvend. Ontvanger kan aan die aanduidingen geen aanspraken op consignatiegever ontlenen.

  2.11. Indien een zaak door een laboratorium verzegeld is mag ontvanger de verzegeling van de in consignatie ontvangen zaken alleen verbreken met schriftelijke toestemming van consignatiegever. Ontvanger dient dan op zijn kosten voor opnieuw verzegelen zorg te dragen.

 3. Artikel 3. DOORVERKOOP DOOR ONTVANGER.

  3.1. Ontvanger is, indien hij al zijn verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst en/of uit andere overeenkomsten met consignatiegever is nagekomen, bevoegd de in consignatie ontvangen zaken binnen de normale bedrijfsvoering op eigen naam te verkopen aan derden.

  3.2. Ontvanger is dan gehouden verkoop onverwijld telefonisch en schriftelijk aan consignatiegever te melden.

  3.3. Bij verkoop door ontvanger aan een derde wordt ontvanger tevens koper van consignatiegever die verkoper aan ontvanger wordt waarbij de op de consignatienota vermelde prijs de koopprijs is.

 4. Artikel 4. KOOPOVEREENIKOMST ZONDER VOORAFGAANDE CONSIGNATIE.

  4.1. Voor totstandkoming van een koopovereenkomst zonder voorafgaande consignatieovereenkomst geldt dat aanbiedingen steeds vrijblijvend zijn.

  4.2. Indien een gegadigde voor koop een bestelling doet, komt een overeenkomst eerst tot stand doordat de verkoper deze bestelling schriftelijk aanvaardt dan wel een begin met de uitvoering van de koop maakt.

  4.3. De overeengekomen levertijden zijn vrijblijvend en geen fatale termijnen.

  4.4. Verkoper is gerechtigd de door hem verschuldigde prestatie in gedeelten na te komen.

  4.5. Reclames dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk te worden ingediend. Kwaliteitsaanduidingen van verkoper zijn vrijblijvend, Koper kan aan die aanduidingen geen aanspraak op verkoper ontlenen.

 5. Artikel 5. EIGENDOM.

  5.1. Verkoper behoudt zich de eigendom van door hem verkochte zaken voor totdat geheel aan hem voldaan zullen zijn alle door koper verschuldigde prestaties ter zake van de consignatie- en/of koopovereenkomst en/of de vorderingen wegens tekortschieten door de afnemer in de nakoming van de overeenkomst.

  5.2. Indien de ontvanger/koper in gebreke is met het nakomen van een verplichting, kan consignatiegever/verkoper de zaken waar hij eigenaar van is zelf, voor rekening van de ontvanger/koper terug (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De ontvanger/koper verleent reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om daartoe bij of voor de ontvanger/koper in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden.

  5.3. Het is ontvanger/koper niet toegestaan over eigendom van consignatiegever/verkoper te beschikken anders dan in zijn normale bedrijfsuitoefening.

 6. Artikel 6. BETALINGEN.

  6.1. Betaling van de overeengekomen prijs, vermeerder met de BTW dient te geschieden binnen vijf dagen nadat een consignatieovereenkomst is omgezet in een koop en, bij een koop zonder voorafgaande consignatieovereenkomst, binnen vijf dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.

  6.2. Indien de BTW op de consignatienota en/of de factuur luidt in vreemde valuta, geldt voor de berekening de officiële passagedagkoers van de factuurdatum.

  6.3. De koper of ontvanger van consignatie kan zich niet op retentierecht beroepen voor kosten van bewaring en/of deze kosten of andere kosten of vorderingen met het verschuldigde in verrekening brengen.

  6.4. Indien ontvanger/koper het door hem verschuldigde niet op de overeengekomen dag betaalt, wordt over het verschuldigde een rente, gelijk aan het percentage van het promessedisconto van de Nederlandse Bank, met positieve of negatieve bankopslag plus 3% per maand in rekening gebracht, waarbij een gedeelte van een maand gelijk wordt gesteld aan een hele maand.

  6.5. Betalingen door de ontvanger/koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende mededelingen van de debiteur.

 7. Artikel 7. OPSCHORTING, ONTBINDING, SCHADELOOSSTELLING.

  7.1. Indien ontvanger/koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting welke door hem luit enige overeenkomst consignatiegever/verkoper mocht voortvloeien voldoet, alsmede in geval van voorlopige of definitieve surséance van betaling, faillissement of onder curatele stelling, indien op goederen van de ontvanger/koper beslag wordt gelegd, bij stillegging of liquidatie van zijn bedrijf of indien ontvanger/koper gegronde reden geeft te veronderstellen, dat hij zijn verplichtingen niet zal kunnen nakomen worden al zijn verplichtingen dadelijk opeisbaar en is consignatiegever/verkoper naar eigen keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding alle lopende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

  7.2. Na keuze voor opschorting kan alsnog gekozen worden voor ontbinding. 7.3. Bij ontbinding en opschorting is ontvanger/koper schadeplichtig.

  7.4. De verweermiddelen, waarover koper/consignatiegever beschikt kunnen ook ingeroepen worden voor doen of laten van ondergeschikten en anderen voor wie verkoper/consignatiegever aansprakelijk kan zijn.

 8. Artikel 8. OVERMACHT.

  8.1. In geval van staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping en/of in de aanvoer, uitvoerverbod, oorlog, mobilisatie, transportbelemmeringen, belemmeringen in uitvoer of invoer en in alle gevallen van overmacht, kan de verkoper voor zover de belemmering of overmacht het geval is, naar zijn keuze ofwel de levertijd verlengen met de duur van de belemmering of de overeenkomst annuleren.

  8.2. Indien een belemmering of overmacht zich voordoet, zal verkoper op schriftelijk verzoek van de koper binnen acht dagen mededelen welke keuze hij maakt. Verkoper is bevoegd om nadat hij voor opschorting het gekozen nadien alsnog zijn keuze te wijzigen in ontbinding.

 9. Artikel 9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

  9.1. De overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten. Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

  9.2. Alle buitengerechtelijke kosten van juridische bijstand worden door consignatiegever/verkoper aan consignatienemer/koper in rekening gebracht, waarbij verkoper/consignatiegever bevoegd is naar zijn keuze het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van ƒ 350,-- of het voor advocaten geldende uurtarief te berekenen.

  9.3. Indien ieder der partijen ofwel lid is van de Vereniging Beurs voor den Diamanthandel te Amsterdam, ofwel tot de dagelijkse bijeenkomsten in handelslokaal der Vereniging toegelaten wordt, zijn partijen verplicht bij voorkomende geschillen bindend advies te vragen aan de Commissie van Geschillen der Vereniging op de wijze zoals in de statuten en reglementen van de Vereniging bepaald. Indien een der partijen aannemelijk kan maken, dat gerechtvaardigde belangen (o.a. lopende verzekeringsovereenkomsten) van die partij meebrengen, dat de burgerlijke rechter over het geschil dient te beslissen dient de commissie van geschillen dat belang te respecteren en dus te verwijzen naar de burgerlijke rechter. Bij een geschil in een overeenkomst met een persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep (een particulier) wordt beslist via de geschillenregeling van de Stichting Diamantcollege te 's-Gravenhage.

  9.4. Met inachtneming van de beperking van het in artikel 9.3. bepaalde is de burgerlijke rechter te Amsterdam bevoegd van alle geschillen ter zake van de overeenkomst kennis te nemen.

  9.5. Deze voorwaarden kunnen worden aangeduid met “Algemene Voorwaarden Diamantbeurs Amsterdam”.